Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem

Na een brouwerij met Arent Jansz een Ouwen, betreffende een gebruikelijke twee ketels en eventjes zoveel eesten, valt het oog op dit korte huisje ernaast en de deftige thuis, die daar meteen aan grenst. In dit allereerste bezit mr.

Waar een brouwerij ‘de Roskam’ bezit gestaan? Daaromtrent geeft de Beschrijvijving der Stadt Delft via Reynier Boitet uit 1729 vol­doende zekerheid. Daarin zeker komt een lijst vanwege met brouwerijen en wij ontdekken bovendien een brouwerij ‘Een Roscam, staande op dit Achterom’. Voorts, in met­merking nemende dat deze in 1640 reeds uitgebroken was, doch dat ons andere, in vroegere tijden ‘De Slange’ ge­naamd en gelegen op dit Antieke Delft tegenover de Haverbrug of een gewezen Koornbeurs, hoofdhaar naam ver­anderde en die over „Een Roskam’ aannam, meent hij dat wij een regio, waar Jan Steen tijdens een lange reeks aangaande jaren woonde en werkte, niet ver meer behoeven te zoeken.

Lucasgilde, dat hem weleens onder bestaan leden en regerende ‘Hooftluyden’ telde. Jammer, dat zijn vaderstad, wier figuur hij vereeuwigde op dit doek, nauwelijks enig voortbrengsel betreffende bestaan genie tussen hoofdhaar bezittingen mag tellen, verzucht Soutendam

Met een overzijde van de Turfmarkt tussen de Gasthuislaan en de Molslaan waren weer diverse uithangtekens en gevelstenen. Vooreerst die over de huizinge ‘Een Verkeerde Werelt’ (met mouterij) [in 1882 stond er nog een branderij met welke titel]

xxxx, Ik vindt dit heel opwindend wij hebben er ons project aan op de kleuterschool #museum rob scholte moet blijven

die mijnheer mag rustig schilder zijn, maar het ontslaat hem ook niet om ons pand hetgeen jouw exploiteerd tevens gewoon betaald < dat dien immers iedere middenstander.

Een Papestraet huisvestte personen met allerlei bedrijf. Er vond men ons ‘1indewaeryerster', dat wil zeggen een dame welke een linnenwinkel hield. Nader zien wij een boekbinder, ons hoedenmaker, een wapensmid, ons schoenmaker en een weduwe betreffende stadstromper Cornelis Cornelisz. Bestaan titel was ‘trompetsteecker ende wachter op den Stadthuystoren’.

Ons der toenmalige schepenen, Jacob Adriaensz. Paeu, welke ons brouwerij en woonhuis met een Koornmarkt bezat, was ook eigenaar met ons ‘zomerhuysken’ met één haardstede, buiten bovengemelde poort gelegen, waar deze zich met de beslomme­ringen der criminele rechtspleging en met het brouwersbedrijf kwam verpozen. Een tijd betreffende lusthoven en buitenplaatsen was nog niet begonnen.

Franchois Duyst aangaande Santen, welke in de jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Op welke manier dat ‘personaege’, welke er een ‘dienaer’ of lijfknecht op nahield, daar kwam te wonen, mag ik ook niet zeggen.

Het woonhuis waarin een weduwe betreffende mr. Corstiaen aangaande der Goes, een vermaarde schout over Delft, mits huurster hoofdhaar verblijf hield, had maar 8 stookplaatsen en 6
7
8
9 eest. Haar echtgenoot bekleedde zijn ambt met 1562-1577 en was wanneer ketterjager bijzonder gevreesd. Haar huis volgde zuidwaarts op dat betreffende Rijhoven. Dit grootste huis tussen een ruime ‘aardse tabernakels’ aangaande dat ge­deelte met 't Oude Delft was dat betreffende Michiel Jansz Sasbout, dat in vroegere tijden elf, in 1600 negen haardsteden had met te geven.

Daarbij meer info kwam nog de vermindering met een brouwnering, die in overeenstemming met de auteur sedert het jaar 1600 op grote schaal is begonnen, blijkens een lijst die deze opsomt in zijn degelijk werk, waaraan we menige bijzonderheid te danken beschikken over, die het anders ook niet ter kennis zou zijn gekomen.

Eventjes bovendien woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Deze vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men een voorloopster over een moderne regenmantel zou kunnen noemen.

Ze zette dus de zaak voort, waaruit mijns inziens mag worden opgemerkt dat Schol nauwelijks ‘konstschilder’, maar ons ‘huisschilder’ of ‘verver’ was. Bestaan afaire kon door zijn nagelaten vrouw betreffende vreemde hulp geraken aangehouden, hetgeen door de weduwe aangaande ons collega aangaande Jan Steen ofwel betreffende Mierevelt bezwaarlijk kon geschieden.

.Vijf huizen vanaf een Oostpoort was aan die zijde aangaande dit Oosteinde dit voormalige St. Agnieten- of Agnitaconvent. Dit was begin 17e eeuw een verblijfplaats met Franchoys Spierincx, de ‘tapisschier’ of vervaardiger over tapijten behangsels, een omvangrijk kunstenaar in zijn ambacht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem”

Leave a Reply

Gravatar